x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen

Error message

Error message Error message Error message Error message

×
Juridisch reglement

 

1.     NU'91, de beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging en aanverwante beroepen, biedt haar leden onder de in dit reglement opgenomen voorwaarden juridische dienstverlening aan.

 

2.     Onder juridische dienstverlening wordt verstaan:

a.     Juridische adviezen;

b.     Ondersteuning in de regio;

c.      Rechtsbijstand in gerechtelijke procedures.

 

Een en ander voor zover deze ten aanzien van leden in loondienst voortvloeien uit de arbeidsverhouding en/of beroepsuitoefening als gezondheidszorgers voor zover de werkzaamheden verricht worden in Nederland.

Ten aanzien van gezondheidszorgers die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp-ers) geldt dat zij aanspraak kunnen maken op de boven omschreven juridische dienstverlening, voor zover daar aan - met uitsluiting van onderwerpen ten aanzien van het ondernemerschap behoefte bestaat in verband met hun beroepsuitoefening voor zover de werkzaamheden verricht worden in Nederland.

 

3.     Leden zijn beroepsbeoefenaren zoals bedoeld in de statuten van NU'91 en/of de doelgroependefinitie.

 

4.     Alleen rechtsvragen en/of rechtsgeschillen die na aanvang van het lidmaatschap zijn ontstaan kunnen, onder voorwaarden van het in artikel 9 gestelde, in behandeling worden genomen. Leden die niet hebben voldaan aan hun contributieverplichtingen komen niet in aanmerking voor juridische dienstverlening.

 

5.     De totale kosten voor juridische dienstverlening worden door NU'91 gedragen.

 

6.     Terzake van geldvorderingen, loonvorderingen daaronder begrepen, moet - om voor juridische dienstverlening in aanmerking te komen - een minimaal belang van €450,- bestaan.

 

7.     Een aanvraag tot juridische dienstverlening dient onverwijld te worden aangemeld bij NU'91, onder de verplichting alle noodzakelijke informatie op eerste verzoek aan NU'91 te verstrekken. Voor zover hieraan niet wordt voldaan, zal de juridische dienstverlening niet worden verleend of worden beëindigd, ongeacht dienstverlening intern of extern wordt verleend en zal het lid de tot dan gemaakte kosten aan NU'91 moeten vergoeden.

 

8.     A) Het recht op telefonisch juridisch advies door het serviceloket ontstaat onmiddellijk na aanvang van het lidmaatschap of email.

 

B) Een beroep op ondersteuning - die ook schriftelijk door het serviceloket kan worden geboden in de regio, bijvoorbeeld in de vorm van onderhandelingen met de werkgever en/of voormalig werkgever en/of derden - kan eerst vanaf drie maanden na aanvang van het lidmaatschap van NU'91 worden gedaan.

Leden van een andere vakbond die lid worden van NU'91, kunnen onmiddellijk een beroep op ondersteuning doen, mits zij direct voorafgaande aan het lidmaatschap van NU'91 aantoonbaar tenminste drie maanden lid zijn geweest van een andere vakbond. Het is ter beoordeling van de medewerkers van het serviceloket of deze ondersteuning noodzakelijk en/of zinvol is.

 

C) Het recht op rechtsbijstand in gerechtelijke procedures ontstaat eerst vanaf zes maanden na aanvang van het lidmaatschap. De eis van zes maanden lidmaatschap alvorens het recht op rechtsbijstand ontstaat, geldt niet ten aanzien van straf- en tuchtprocedures, op voorwaarde dat het voorval dat aanleiding gaf tot de straf- of tuchtprocedure na aanvang van het lidmaatschap heeft plaatsgevonden.

Rechtsbijstand zal worden geboden, indien dit naar het oordeel van de juristen van NU'91 naar maatstaven van redelijkheid en haalbaarheid geboden is, zo nodig na extern ingewonnen advies en onder de in dit reglement gestelde voorwaarden.

Leden van een andere vakbond die lid worden van NU'91, kunnen onmiddellijk een beroep op ondersteuning doen, mits zij direct voorafgaande aan het lidmaatschap van NU'91 aantoonbaar tenminste zes maanden lid zijn geweest van een andere vakbond.

Iedere gerechtelijke procedure behoeft voorafgaande goedkeuring van NU'91.

 

D) Laatstbedoelde goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het geïndividualiseerde geschil dat aan NU'91 ter behandeling c.q. verwijzing naar de advocaat is voorgelegd. Hetzelfde geldt voor hoger beroep tegen een uitspraak.

 

9.     In het geval van juridische dienstverlening met betrekking tot een klacht of tuchtrechtelijke dienstverlening wordt ondersteuning geboden. Dit is alleen het geval wanneer door het lid geen aanspraak gemaakt kan worden op van zijde van de werkgever direct of indirect geboden juridische dienstverlening overeenkomstig de van toepassing zijnde CAO of deze aanspraak tot aantoonbare tegenstrijdigheid van belangen tussen werkgever en het lid leidt.

 

10.  NU'91 behoudt zich het recht voor een beroep op juridische dienstverlening af te wijzen in het geval de beroepscode grovelijk is geschonden.

 

11.  A) NU'91 bepaalt of er een recht bestaat op juridische dienstverlening in de zin van dit reglement.

B) Indien een lid zich met de beslissing van NU'91 dienaangaande niet kan verenigen, bestaat de mogelijkheid van beroep bij het bestuur van NV91, dat binnen 30 dagen na de datum van de beslissing schriftelijk moet worden ingediend.

 

12.  De bepalingen van dit reglement kunnen worden gewijzigd indien en voor zover de Landelijke Raad daartoe besluit.

Advocaatkosten

Uit het reglement blijkt dat je voor het vergoeden van advocaatkosten zes maanden lid dient te zijn. De reden hiervoor is om te voorkomen dat mensen pas lid worden nadat ze in ernstige moeilijkheden komen. Het zou niet terecht zijn tegenover leden die al vele jaren lid zijn, om alle energie en contributie in noodgevallen te stoppen. Voor alle duidelijkheid: voor vragen over je beroepsuitoefening kun je direct na inschrijving als lid bij NU’91 terecht.